به گزارش «مبلغ»- استاد حسین الهی قمشه ای در این سخنان که سالهاست در شبکه های اجتماعی دست به دست میشود به توضیح این سخن شوبرت، موسیقیدان بزرگ پرداخته است که چگونه موسیقی می تواند از بهشت خبر دهد و چرا عالم دیگر، از موسیقی ساخته شده است؟

source

توسط